AUDYT ENERGETYCZNY

Kilka słów o audycie energetycznym przedsiębiorstwa:

Nowa ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r., która weszła w życie 1 października 2016 roku, wprowadziła obowiązek przeprowadzania raz na 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Pierwszy audyt energetyczny przedsiębiorstwa należy zrealizować i złożyć do URE do końca września 2017 roku.

Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego dotyczy dużych przedsiębiorstw, czyli zatrudniających co najmniej 250 pracowników lub takich, których roczny obrót przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa przekracza 43 mln euro.

Zwolnieni z obowiązku przeprowadzenia audytu są przedsiębiorcy, którzy posiadają system zarządzania energią lub system zarządzania środowiskowego, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Audytu energetycznego nie trzeba również wykonywać
w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.


Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia audytu w przedsiębiorstwie i wykazanie możliwych do uzyskania oszczędności energii nie jest związane z obowiązkiem realizacji przedsięwzięć, które pozwolą na praktyczne uzyskanie tych oszczędności.

Audyty energetyczne przedsiębiorstw nie dotyczą jednostkowych obiektów, ale oceny całej gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu uświadomienie przedsiębiorcy jakie ma możliwe do wykorzystania środki oszczędzania oraz ograniczenia kosztów energii.

Nasza firma oferuje przeprowadzenie audytu energetycznego, obejmującego przegląd całej gospodarki energetycznej, dotyczącego minimum 90% zużycia energii w przedsiębiorstwie.

Audyt energetyczny wykonujemy w oparciu o normę PN-EN 16247, zawierającą wymagania dla wszystkich audytów energetycznych, a także szczegółowo dla audytów energetycznych budynków, procesów przemysłowych oraz technologicznych.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa opracowany przez naszych specjalistów zawiera:

 • diagnozę stanu użytkowania energii w przedsiębiorstwie, zawierającą analizę istniejącego stanu gospodarki energetycznej obejmującą: identyfikację parametrów technicznych wykorzystywanych nośników energii, wielkości zużycia poszczególnych nośników i ich znaczenie w systemie zużycia energii w przedsiębiorstwie;
 • analizę obecnego stanu infrastruktury, analizę punktów energochłonnych, analizę opłacalności zastosowania układów kogeneracyjnych, analizę stosowalności OZE;
 • badanie termowizyjne wybranych obiektów i instalacji;
 • wskazanie środków poprawy efektywności z wykorzystaniem działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych;
 • możliwości uzyskania wsparcia planowanych przedsięwzięć;
 • wskazania dotyczące przygotowania i wdrożenia w przedsiębiorstwie systemu zarządzania energią.

Wszystkie powyższe informacje zawiera raport z wykonanego audytu energetycznego.


Audyt energetyczny zakładu przemysłowego uwzględnia specyfikę analizowanych procesów energetycznych, technologii i urządzeń, zawiera bilans energetyczny układów, urządzeń i ciągów technologicznych, łącznie z umieszczeniem ich w budynkach oraz uwzględnia zasilanie całości układu z lokalnego źródła ciepła stanowiącego w wielu przypadkach również skomplikowany układ technologiczny.

Za niewywiązanie się z obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa grozi kara pieniężna do wysokości 5% rocznego przychodu przedsiębiorstwa. Karę nakłada URE.

Jesteśmy członkiem ZAE | ZRZESZENIE AUDYTORÓW ENERGETYCZNYCH

PROCEDURA AUDYTU

Etapy w procedurze wykonywania audytu energetycznego przez Audytorów CST:

 1. Zawarcie umowy na wykonanie usługi audytu energetycznego przedsiębiorstwa,
 2. Otrzymanie od Inwestora wypełnionego kwestionariusza przedaudytowego (pomocniczego),
 3. Wstępna wizyta audytorów w zakładzie,
 4. Przygotowanie do wykonania audytu – analiza otrzymanych danych z informacjami uzyskanymi podczas wizyty audytorów,
 5. W przypadku potrzeby – zaobserwowania problemu, awarii (nieszczelności, braku izolacji na instalacji, złych nastaw parametrów odbywa się wizyta Specjalistów od techniki budynkowej – automatyki, elektryki, wentylacji i klimatyzacji,
 6. Przygotowanie raportu (w porozumieniu z Inwestorem) zawierającego analizę stanu obecnego i zalecenia naprawcze,
 7. Wspólne omówienie wyników audytu.